Regulamin zakupów w sklepie internetowym soloshop.pl

Niniejsza strona: www.soloshop.pl (dalej jako strona) zawiera regulamin na podstawie, którego realizowane będą wszelkie zamówienia, produktów na niej dostępne.
Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu. Właścicielem oraz prowadzącym sklep internetowy www.soloshop.pl jest 
C. Crew Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 14A 05-850 ( dalej jako C. Crew Sp. z o.o.) wpisana do Rejestru Krajowego Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Gospodarczy.... pod numerem KRS 0000237028, o numerze NIP 5272468139 i REGON 140107459, którego kapitał zakładowy (5000 zł) został pokryty w całości.

Postanowienia ogólne.

I Zawarte w regulaminie zwroty oznaczają:

zamawiający”- osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienie na stronie;

Sprzedający -  C. Crew Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 14A 05-850 prowadzący sklep internetowy 

dzień roboczy”- dzień, który liczony jest od poniedziałku do piątku z pominięciem sobót, niedziel, świąt lub dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;

zamówienie”- czynność polegająca na oświadczeniu woli kupna produktu prezentowanego w sklepie internetowym zgodnie z jego opisem i za wskazaną cenę za pomocą sytemu teleinformatycznego.

konto”- indywidualne konto nadawane zamawiającemu, które umożliwia złożenie zamówienia po dokonaniu wcześniejszej rejestracji w systemie oraz korzystania z innych usług na stronie soloshop.pl

II. Warunki korzystania z usługi

1 Składając zamówienie na stronie zamawiający oświadcza, że ma ukończone 18 lat;

2. Poprzez Złożenie zamówienia zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. W celu złożenia zamówienia zamawiający musi posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz aktywne konto e-mail

4. Zarejestrować się na stronie soloshop.pl po przez podanie swoich danych oraz danych adresowych jak również adresu e-mail;

5. w przypadkach budzących zastrzeżenia co do złożonego zamówienia, które nie byłoby zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu sprzedający zastrzega prawo do jego weryfikacji i ewentualnego odstąpienia od jego realizacji po wcześniejszym poinformowaniu zamawiającego o przyczynach.

III Realizacja zamówienia i dostawy

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze pod warunkiem, że zamówienie zostało złożone do godziny 15:00;

2. produkty dostarczane będą przez firmę transportową „ZAP” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie ul. Konstruktorska 6, . NIP 5213543796 REGON 142031016; czas realizacji dostawy nie powinien przekroczyć 2 dni

3. Koszt wysyłki produktów pokrywa w całości spółka C. Crew sp. z o.o.

4. C. Crew. sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę towaru do momentu przekazania go zamawiającemu.

IV Płatności

1. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:

a) za pobraniem - odliczona równa wartość w formie gotówki przekazana do rąk kuriera

b) przelewem bankowym

c) szybki przelew

V Warunki odstąpienia od umowy

1. każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego 
i korzystającemu ze sklepu internetowego soloshop.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. 

2. okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, od momentu doręczenia zamawiającemu towaru;

3. aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy poinformować o tym sklep soloshop.pl a następnie z zachowaniem terminu przesłać produkt na adres ul. Kolejowa 14A 05-850 Ożarów Mazowiecki za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera wraz z pisemnym oświadczeniem 
o odstąpieniu od umowy

4. koszty z tytułu odstąpienia od umowy pokrywa zamawiający;

5. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania innych niż typowe w celu sprawdzenia jego cech i funkcjonalności, jak również powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

6 W przypadku odstąpienia od umowy zamawiającemu zwracane są uiszczone przez niego płatności przy użyciu tych samych sposobów płatności jakie zostały wybrane podczas składania zamówienia. Zwrot kwoty zostanie zrealizowany w terminie 2 dni od otrzymania towaru z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. 

VI Reklamcje

VII Rozwiązywanie sporów

1. Spory wynikłe na tle zawartej umowy podlegać będą prawodawstwu polskiemu

2 Spory z konsumentami podlegać będą rozpoznaniu przez właściwe sądy powszechne zaś spory w których stroną jest przedsiębiorca podlegać będą rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki C. Crew sp. z o. o